De què parlem quan parlem
de Lideratge Integral

 
MARC TEÒRIC
No busquem crear un nou líder, sinó una versió millorada del propi líder que inclogui les potencialitats actuals i les possibles potencialitats que estan per explorar i incorporar.
Lideratge Integral és el resultat d’observar les dinàmiques d’una organització a través de les lents del mapa integral (AQAL), que ens ajuden a ampliar la perspectiva, a obtenir comprensió i, finalment, a prendre decisions i actuar d’una manera equànime, funcional i eficient.

La lent principal del mapa integral són els anomenats 4 Quadrants, quatre perspectives que estan sempre presents en qualsevol situació o esdeveniment, que són universals, i que cal contemplar per poder-nos fer una imatge completa del que passa.

La Teoria Integral sosté que qualsevol esdeveniment, sigui el que sigui, pot ser observat, estudiat i considerat des d’una perspectiva individual, la pròpia, la de l’observador, i des d’una perspectiva col·lectiva, la que té en compte tots els agents implicats. Alhora, el mateix esdeveniment pot ser considerat des d’un punt de vista subjectiu, o intern, i des d’un punt de vista objectiu, o extern. Dit això, si reunim les perspectives individual i col·lectiva en un eix i les perspectives subjectiva i objectiva en un altre, en resulten 4 quadrants, cadascun dels quals contempla diferents elements:

UL.
Quadrant Individual Subjectiu
Allò que es propi de cada individu a nivell intern. La seva percepció subjectiva.
UR.
Quadrant Individual Objectiu

El comportament de l’individu. El que fa i com ho fa.
4 cuadrantes
LL.
Quadrant Col·lectiu Subjectiu
El significat compartit que com a grup donem a un esdeveniment.

LR.
Quadrant Col·lectiu Objectiu

Com s’estructura i es desplega l’esdeveniment, l’entorn i l’organització.
Des del punt de vista del mapa integral, quan un líder observa un esdeveniment qualsevol i es pregunta “què està passant en aquesta situació” i “què cal fer per resoldre-la”, si la vol analitzar i comprendre de manera precisa, sense obviar cap element, l’ha d’observar tenint en compte aquests 4 Quadrants.

Si anem més al detall, quadrant per quadrant, un líder amb una visió integral:

UL cuadrante superior izquierda
En el quadrant individual subjectiu (UL: Upper Left en les sigles en anglès), serà més conscient de la forma que té de percebre i d’interpretar subjectivament el que passa. Situar-se en aquest quadrant permet un major coneixement d’un mateix, ser conscient de les pròpies creences i valors, entendre com funcionen les emocions, adonar-se dels propis models mentals i de com condicionen la manera de veure el món i, en definitiva, estar més atent i reconèixer tot allò que passa a un nivell intern.
UR individual objetivo
En el quadrant individual objectiu (UR: Upper Right en les sigles en anglès), posarà en el focus els seus comportaments, en tot allò que es pot observar des de fora, en el que fa i com ho fa, en com reacciona el seu cos davant de les situacions que s’esdevenen i en les tasques i les accions que realitza.
LL cuadrante colectivo subjetivo
En el quadrant col·lectiu subjectiu (LL: Lower Left en les sigles en anglès), abordarà la manera en què les persones, quan formen part d’un equip, d’una organització, d’una societat, creen una cultura pròpia i desenvolupen una manera intersubjectiva de veure el món. Aquesta mirada determina la comunicació amb els altres, les relacions, el treball en equip, la cultura d’empresa i la relació amb l’entorn.
LR cuadrante colectivo objetivo
En el quadrant col·lectiu objectiu (LR: Lower Right en les sigles en anglès), contemplarà la visió sistèmica que fa que es donin i es mantinguin determinades dinàmiques dins de l’organització. Dinàmiques en relació a l’estructura, els processos i procediments, la planificació, la interrelació que es dóna entre les diferents parts del sistema i com s’organitzen l’entorn físic i les infraestructures. Tots ells elements claus que necessitem tenir en compte per assolir els objectius individuals i organitzacionals.


Observar el món des dels 4 quadrants permet al líder ser capaç de percebre, reconèixer i integrar totes les perspectives a l’hora d’actuar i relacionar-se amb d’altres persones i amb l’entorn.

Un aspecte tant o més important dels 4 quadrants és que cada persona, per la seva manera de ser, mostra una tendència a veure el món des d’una de les quatre perspectives. Cap d’elles és ni més ni menys important. L’única cosa que determina és la tendència que té cada individu d’interpretar el que passa, els aspectes en què posa l’atenció i les accions que se’n deriven. És per això que hi ha líders que, segons el seu tipus de personalitat, posen èmfasi en els detalls objectius i tangibles d’una situació mentre que d’altres emfatitzen els factors subjectius i intangibles. De la mateixa manera, alguns líders posen més atenció al comportament individual versus altres que li donen més importància a la dinàmica de grup o als factors estructurals.

La manera de funcionar de cada persona es pot explicar també fent ús de la resta de lents del mapa integral:

Els Nivells de Consciència. Expliquen com les persones i les societats passem per diferents estadis evolutius amb una visió, uns valors i uns objectius particulars. Aquesta lent ens ajuda a veure en quin punt ens trobem nosaltres, les persones de l’entorn i la nostra l’organització, i ens permet albirar el següent pas en el nostre desenvolupament. 

Les Línies de Desenvolupament. Indiquen el nostre nivell competencial en certes àrees i l’ús que fem de les múltiples intel·ligències: línies cognitiva, interpersonal, emocional, somàtica, moral i espiritual. Treballar sobre aquesta lent ens proporciona noves eines i habilitats per millorar les competències en aquestes àrees.

Els Estats Energètics. Mostren la influència que el nostre estat, a nivell energètic o vibracional, té en la nostra manera de funcionar. Aquesta lent ens permet identificar la intensitat amb la que ens movem, la seva funcionalitat o disfuncionalitat, i com gestionar els estats que ens generen estrès, ansietat, desànim, bloqueig, etc.

Els Tipus de Personalitat. Cada persona té una estructura de personalitat essencial que fa que percebi el món d’una determinada manera i que reaccioni en base a aquesta percepció. Hi ha molts models que han classificat i definit diversos tipus de personalitat. Nosaltres utilitzem el model de l’Enneagrama i la seva aplicació en el camp del lideratge.

L’ús de totes les lents del mapa integral aporta consciència i comprensió, ajuda a entendre la pròpia manera de ser, de fer i de funcionar i assenyala el camí per poder explorar i incorporar una manera més òptima de liderar.

L’objectiu final és que la persona que lidera un equip o una organització:

1.
Tingui un coneixement ampli i profund de totes les perspectives que emergeixen en cada moment i sigui capaç d’observar tots els elements rellevants que hi intervenen.

2. Comprengui la profunda influència dels punts de vista de tots els actors involucrats i de la interdependència d’aquests amb la seva pròpia visió.

3. Entengui i reconegui el seu mode de funcionar, el del seu equip i el de l’organització, per esdevenir un líder més conscient, enfocat, àgil, compromès, satisfet, comprensiu, pràctic i funcional.